راهنمای نویسندگان

فراخوان مقالات

 
 

شيوه نگارش مقالات

لطفاً پيش از ارسال مقاله، کليه موارد زير را به دقت مطالعه بفرمائيد.
زبان رسمي کنفرانس فارسي است، ليکن مقالات به زبان انگليسي نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ارسال مقالات مطابق قالب صفحه‌بندي که در سايت کنفرانس آورده شده است، فقط به صورت الکترونيکي از طريق سيستم ارسال مقالات موجود در تارنماي كنفرانس انجام مي‌شود و براي اين امر لازم است كه ارسال کننده مقاله ابتدا در سيستم ارسال مقالات ثبت‌نام نمايد.
دريافت قالب word مقاله‌هاي فارسي
دريافت قالب word مقاله‌هاي انگليسي
دريافت فرم حق انتشار براي مقالات با ارايه به صورت شفاهي
دريافت فرم حق انتشار براي مقالات با ارايه به صورت پوستر
دريافت فرم حق انتشار براي مقالات فقط براي چاپ
لطفاً با توجه به موضوع مقاله خود، حداکثر دو محور از محورهاي موضوعي کنفرانس را انتخاب و در هنگام ارسال مقاله ثبت فرماييد.
ارائه مقالات پذيرفته شده الزامي است. مقالات پذيرفته شده‌اي که در کنفرانس ارائه نگردد، از مجموعه مقالات کنفرانس حذف مي گردد.
مطالبی در مورد مسأله اخلاق مهندسی را از اینجا دنبال کنید.

ارسال مقالات

لطفاً پيش از ارسال مقاله، بخش شيوه نگارش مقالات را مطالعه فرماييد.